+48 570 091 884 baza@trafobasecamp.pl

[regulamin]

REGULAMIN HOSTELU TRAFO BASE CAMP

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem Trafo Base Camp Hostel i jednocześnie wyrażamy nadzieję na przestrzeganie opisanych w nim zasad. Regulamin został stworzony w celu zapewnienia Państwu bezpiecznego i komfortowego pobytu w naszym obiekcie.

1. Kierownictwo i personel hostelu Trafo Base Camp dokłada wszelkich starań by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na jak najwyższym poziomie. Jednakże zwraca się uwagę gości, by mieli na uwadze, iż korzystają z usług Hostelu, który w założeniu odbiega od standardu usług noclegowych świadczonych w obiektach hotelarskich.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

2. Podczas meldowania się osoba wynajmująca pokój lub miejsce hostelowe winna okazać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

3. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje czytelnie swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.

4. Wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Gościa niniejszego regulaminu. 

5. Pobyt w hostelu liczony jest w „dobach hostelowych”.

6. Doba hostelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00 dnia następnego. Do tego czasu pokój winien być zwolniony, a klucz zwrócony w recepcji hostelu. 

7. Niewymeldowanie się do godziny 12:00 traktowane jest jako przedłużenie rezerwacji i skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę.

8. Opłata za pobyt pobierana jest od Gości za całość rezerwacji w dniu przyjazdu do hostelu (z góry). Podane ceny są cenami brutto i uwzględniają podatek od towarów i usług VAT. Cena za nocleg jest umowna i może podlegać zmianom.

9. Rezerwacji można dokonywać: 
- osobiście w recepcji hostelu, 
- za pośrednictwem strony internetowej www.trafobasecamp.pl
- telefonicznie pod numerem + 48 570 091 884, 
- drogą elektroniczną pod adresem e-mail: baza@trafobasecamp.pl  
Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

10. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji dokonanej w formie innej niż osobista wizyta w recepcji Hostelu nastąpi w formie mailowej.

11. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia rezerwacji – klient powinien wpłacić zaliczkę w wysokości 40% kwoty należnej za noclegi. Wpłaty zaliczek należy dokonywać na konto Trafo Base Camp: ING Bank Śląski: 66 1050 1360 1000 0090 3043 4758, SWIFT: INGBPLPW . Przy wpłacie zaliczki uprzejmie Państwa prosimy o podanie w tytule przelewu: imienia i nazwiska, oraz *daty przyjazdu do naszego hostelu.

12. Zaliczka powinna zostać wpłacona najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem pobytu w Hostelu. W szczególnych wypadkach możliwe jest ustalenie krótszego terminu. W takiej sytuacji należy skontaktować się z obsługą w jeden z podanych wcześniej sposobów. Potwierdzenie zmiany terminów nastąpi w formie mailowej. 

13. Chęć przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w recepcji do godziny 10:00. Prośba ta może być spełniona jedynie w sytuacji, kiedy Hostel Trafo Base Camp będzie dysponował wolnymi miejscami.

14. W przypadku gdy pokój lub łóżko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 15:00, a pokój ten, lub łóżko jest zarezerwowane na kolejną dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do skrytki bagażowej.

15. W pokojach wieloosobowych wynajmowane są łóżka (miejsca), dlatego goście muszą liczyć się z możliwością dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi im osobami. 

16. Pojedyncze łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.

17. Pokoje są koedukacyjne. 

18. W pokojach hostelowych nie ma możliwości przyjmowania osób odwiedzających Gości.

19. Hostel Trafo Base Camp może odmówić zakwaterowania, lub też może wykwaterować w trakcie trwającego pobytu Gościa, którego zachowanie naruszyło regulamin Hostelu lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.

20. Gość określa czas pobytu w Hostelu w dniu przybycia lub przy dokonywaniu rezerwacji. W przypadku braku takiej informacji przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hostelową.

21. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet w przypadku gdy nie upłynął okres pobytu za który uiścił należną opłatę.

22. Przy zameldowaniu grup powyżej 8 osób pobierany jest depozyt grupowy w wysokości 200 PLN. Depozyt zwrócony zostanie przy wymeldowaniu zakładając, że nie ma zniszczeń spowodowanych przez grupę.

23. Akceptujemy pobyt zwierząt w Hostelu, ale jedynie w przypadku rezerwacji pokoju prywatnego, za zgodą Recepcji i za pozostawieniem depozytu w wysokości od 50 PLN do 100 PLN – o wysokości depozytu decyduje Recepcjonista. Depozyt jest pobierany na wypadek szkód wyrządzonych przez zwierzę. Zabronione jest wprowadzanie na teren Hostelu zwierząt bez powiadomienia o tym Recepcji.

24. Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłaszać już w momencie dokonywania rezerwacji, lub w chwili zameldowania. Faktura może być wystawiana najpóźniej do 7 dni od dnia zapłaty.

25. Przez cały czas pobytu w hostelu dzieci poniżej 13 roku życia muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia, lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

26. W hostelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:30 – 6:30.

27. Hostel Trafo Base Camp oddaje do dyspozycji wszystkich gości tzw. części wspólne: salę telewizyjną oraz jadalnię. Prosimy o zachowanie tych miejsc w porządku i czystości.

28. Hostel Trafo Base Camp znajduje się pod całodobowym monitoringiem oraz opieką agencji ochrony ARKAN.

29. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hostelowych i innych pomieszczeniach: grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, oraz gazowych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. 

30. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

31. Nie wolno przenosić wyposażenia pokoi.

32. W razie utraty kluczy do pokoju pobierana jest opłata w wysokości 50,00 PLN.

33. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Gość powinien zawiadomić recepcję Hostelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

34. Zadatek podlega zwrotowi w 100%, jeśli rezerwacja klienta indywidualnego zostanie odwołana nie później niż 7 dni przed terminem planowanego przyjazdu, zaś w przypadku grupy zorganizowanej jeśli rezerwacja zostanie odwołana nie później niż 14 dni przed terminem planowanego pobytu. Jeżeli anulowanie rezerwacji nastąpi po tym terminie, zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku skrócenia rozpoczętego już w Hostelu pobytu wskutek własnej decyzji, Gość nie ma podstawy aby domagać się zwrotu pozostałej kwoty.

35. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej w Recepcji.

36. W Hostelu Trafo Base Camp obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania alkoholu.

37. Klucze i kartę wstępu prosimy oddawać do Recepcji przy opuszczeniu Hostelu.

38. Opuszczając pokój, prosimy upewnić się czy okna i drzwi są dokładnie zamknięte.

39. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hostelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób. 

40. Na terenie Hostelu obowiązuje zakaz posiadania oraz używania środków odurzających.

41. Gość zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą szkód dokonanych przez niego lub odwiedzających go osób zarówno w przydzielonym pokoju, jak i na terenie Hostelu. Nie uiszczenie żądanej kwoty (odszkodowania) spowoduje wszczęcie postępowania sądowego. W wypadku celowego działania, Gość lub inna osoba może ponosić też odpowiedzialność karną. 

42. Gość ma obowiązek zgłosić w recepcji w dniu przybycia wszelkie usterki zastane w pokoju. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń. 

43. W wypadku podejrzenia naruszenia przez Gościa porządku prawnego na terenie Hostelu, w szczególności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Hostel może niezwłocznie zawiadomić o sprawie oraz wezwać na miejsce stosowne służby.

44. Odpowiedzialność Hostelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hostelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. 
Odpowiedzialność Hostelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu Recepcji. Hostel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie: pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Hostelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

45. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Hostel przechowa te przedmioty przez 7 dni, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

46. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Hostel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hostelu.

47. Dokonując wcześniejszej rezerwacji lub wynajmując pokój bądź miejsce noclegowe w Tafo Base Camp Hostel Gość, bądź osoba lub firma dokonująca rezerwacji w imieniu Gościa  wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Tafo Base Camp Hostel. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Gościowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

48. Wszelkie spory związane z realizacją tej umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Tafo Base Camp Hostel.

49. Wszelkie nieuregulowane regulaminem kwestie rozstrzygają przepisy powszechnie obowiązujące.